ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
11101 5 ก.ค. 2557 140710007 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. สำนักงานอธิการบดี 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11102 6 ก.ค. 2557 140630016 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่กองกลาง กพส(เดียวแจ้งให้ทราบที่หลัง) 05:00 จ.ระยอง 28 ตู้นั่งสี่ตอน
11103 6 ก.ค. 2557 140630016 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ งานมงคลสมรส เจ้าหน้าที่กองกลาง กพส(เดียวแจ้งให้ทราบที่หลัง) 05:00 จ.ระยอง 28 ตู้นั่งสี่ตอน
11104 6 ก.ค. 2557 140630045 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่งงาน) โรงจอดรถ กพส 04:00 จ.ระยอง 40 รถบัสโดยสาร
11105 7 ก.ค. 2557 140530054 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการทบทวนติดตามผลแผนของมหาวิทยาลัย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11106 7 ก.ค. 2557 140610092 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี 06:00 สวนจิตรลดา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11107 7 ก.ค. 2557 140610093 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี 06:00 สวนจิตรลดา 7 ตู้นั่งสี่ตอน
11108 7 ก.ค. 2557 140610145 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร(พานักศึกษาดูงาน) คณะวิศวเกษตร 06:00 จ.ปทุมธานี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11109 7 ก.ค. 2557 140610145 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร(พานักศึกษาดูงาน) คณะวิศวเกษตร 06:00 จ.ปทุมธานี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11110 7 ก.ค. 2557 140610145 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตร(พานักศึกษาดูงาน) คณะวิศวเกษตร 06:00 จ.ปทุมธานี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
11111 7 ก.ค. 2557 140610261 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมวิจัยสถาบัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา 07:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 เก๋งสองตอน
11112 7 ก.ค. 2557 140610265 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี ม.จุฬาลงกรณ์ 07:00 สอ.ใหม่ 6 เก๋งสองตอน
11113 7 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140630046 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี หน้า สอ.ใหม่ 07:30 รร.ใบหยก กทม. 4 เก๋งสองตอน
11114 8 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140530015 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11115 8 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140530016 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผน หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11116 8 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140530017 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน โครงการทบทวนติดตามผลแผนฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11117 8 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140530018 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการทบทวนติดตามผลแผนฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดประจบคีรีขันธ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11118 8 ก.ค. 2557 140610283 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานศาลปกครองกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
11119 8 ก.ค. 2557
ถึง 11 ก.ค. 2557
140630006 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการทบทวนติดตามผลแผนฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11120 8 ก.ค. 2557 140710021 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมใบหยก 2 เก๋งสองตอน
11121 9 ก.ค. 2557 140510113 ญส-3851 กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์ปทุม 1 เก๋งสองตอน
11122 9 ก.ค. 2557 140610193 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมทบทวนติดตามแผน สำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.เพชรบุรี 3 เก๋งสองตอน
11123 9 ก.ค. 2557 140710018 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 09:30 หอศิลป์ร่วมสมัย 40 รถบัสโดยสาร
11124 9 ก.ค. 2557 140710024 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมใบหยก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11125 10 ก.ค. 2557 140610194 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมทบทวนติดตามแผน สำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.เพชรบุรี 3 เก๋งสองตอน
11126 10 ก.ค. 2557 140710025 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมใบหยก 2 เก๋งสองตอน
11127 10 ก.ค. 2557 140710033 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ตรวจสำนวนคดีที่ศาลจังหวัดธัญบุรี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11128 11 ก.ค. 2557 140610183 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ ซ.รางน้ำ, ภายใน มทร. ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
11129 11 ก.ค. 2557 140710026 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรมใบหยก 2 เก๋งสองตอน
11130 13 ก.ค. 2557 140710044 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11131 13 ก.ค. 2557 140730015 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา งานมงคลสมรส สำนักงานอธิการบดี 16:00 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา) 10 ตู้นั่งสี่ตอน
11132 15 ก.ค. 2557 140610209 ญส-3851 กองกฎหมาย ประสานงานโครงการ,จัดสถานที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี ด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี (ฝั่งลานจอดรถ) 09:00 ภายในหน่วยงาน มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
11133 15 ก.ค. 2557 140630027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา จัดโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศ หน้าตึก สวท. 10:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11134 15 ก.ค. 2557 140630054 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11135 15 ก.ค. 2557 140630054 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11136 15 ก.ค. 2557 140630054 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11137 15 ก.ค. 2557 140710008 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรับกรรมการมาตรวจประกันคุณภาพ หนองแขม กรุงเทพมหานคร และไปส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05:00 หนองแขม 2 เก๋งสองตอน
11138 15 ก.ค. 2557 140710041 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11139 16 ก.ค. 2557 140510076 ญส-3851 กองกฎหมาย รับส่งวิทยากร ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เก๋งสองตอน
11140 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140530035 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11141 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140530036 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11142 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140530037 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11143 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140530038 ฮภ-8149 กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11144 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140530039 ฮภ-8150 กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11145 16 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140630020 ฮภ-8151 กองกฎหมาย รับส่งบุคลากรไปประชุมสัมมนา ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 12 ตู้นั่งสี่ตอน
11146 16 ก.ค. 2557 140710009 ญส-3850 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ-ส่งผู้ตรวจประกันคุณภาพ คณะสถาปันยกรรมศาสตร์ 05:00 หนองแขม 2 เก๋งสองตอน
11147 16 ก.ค. 2557 140710039 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) อาคารสำนักงานอธิการบดี 15:00 สนามบินสุวรรณภูมิ, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย, มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
11148 17 ก.ค. 2557 140610227 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เก๋งสองตอน
11149 17 ก.ค. 2557
ถึง 18 ก.ค. 2557
140630005 ญส-3851 กองกฎหมาย รับส่งวิทยากร จากสนามบินดอนเมืองไปโรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีดฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 21:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีดฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 2 เก๋งสองตอน
11150 17 ก.ค. 2557 140630018 ญส-3850 กองกฎหมาย รับส่งวิทยากร จากสำนักงานกฤษฎีกา ไปโรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี 2 เก๋งสองตอน
11151 18 ก.ค. 2557 140630017 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 06:00 จ.ราชบุรี 40 รถบัสโดยสาร
11152 18 ก.ค. 2557 140710022 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสมาคมการศีกษา อาคารเฉลิมพระเกียร 08:00 รร.มิลาเคิล 6 เก๋งสองตอน
11153 18 ก.ค. 2557 140710023 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมสมาคมการศีกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 07:00 รร.มิลาเคิล 4 เก๋งสองตอน
11154 19 ก.ค. 2557 140630028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา รับกลับจากการจัดโครงการฯ (รับออกจากโรงแรมเวลา 13.30) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
11155 19 ก.ค. 2557 140710027 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง รับวิทยากร บ้านพักข้าราชการ อาคาร 11 05:30 มทร.รัตนโกสินทร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
11156 19 ก.ค. 2557 140710047 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ ตึกอธิการบดี 08:30 ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค 3 เก๋งสองตอน
11157 19 ก.ค. 2557 140730022 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล บ้านผู้ช่วยฯ ดรงสิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล 05:00 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11158 19 ก.ค. 2557 140730038 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคไฟฟ้า) ภาควิศวะ ไฟฟ้า 11:00 จ.อยุธยา 45 รถบัสโดยสาร
11159 19 ก.ค. 2557 140730038 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคไฟฟ้า) ภาควิศวะ ไฟฟ้า 11:00 จ.อยุธยา 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11160 19 ก.ค. 2557 140730038 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคไฟฟ้า) ภาควิศวะ ไฟฟ้า 11:00 จ.อยุธยา 45 ตู้นั่งสี่ตอน
11161 20 ก.ค. 2557 140710046 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดนิทรรศการ ตึกอธิการบดี 08:30 ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค 3 เก๋งสองตอน
11162 20 ก.ค. 2557 140720003 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ บ้านรองปราณี 06:00 คณะครุศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
11163 21 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140330014 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 07:30 นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
11164 21 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140330015 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมนักศึกษา Staff กองพัฒนานักศึกษา 07:30 นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
11165 21 ก.ค. 2557 140610032 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 3 เก๋งสองตอน
11166 21 ก.ค. 2557 140610141 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ขนของ โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:00 อาคารเรียนรวม 13 ชึ้น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11167 21 ก.ค. 2557 140630055 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11168 21 ก.ค. 2557 140630055 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11169 21 ก.ค. 2557 140630055 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 06:00 จ.สระบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
11170 21 ก.ค. 2557 140710054 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อประสานงานโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 2 เก๋งสองตอน
11171 21 ก.ค. 2557 140730003 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับกรรมการผู้ตรวจ SAR ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 06:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
11172 22 ก.ค. 2557 140510015 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อยุธยา) 2 เก๋งสองตอน
11173 22 ก.ค. 2557 140610035 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 3 เก๋งสองตอน
11174 22 ก.ค. 2557 140610142 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 อาคารเรียนรวม 13 ชึ้น 4 ตู้นั่งสี่ตอน
11175 22 ก.ค. 2557 140610215 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารเล่มระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 09:00 410 ม.มิตรภาพ 2 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 355/34 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 1 เก๋งสองตอน
11176 22 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140630056 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11177 22 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140630056 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11178 22 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140630056 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11179 22 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140630056 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11180 22 ก.ค. 2557
ถึง 23 ก.ค. 2557
140630056 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11181 23 ก.ค. 2557 140510016 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อยุธยา) 2 เก๋งสองตอน
11182 23 ก.ค. 2557 140610034 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 3 เก๋งสองตอน
11183 23 ก.ค. 2557 140710052 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
11184 23 ก.ค. 2557 140710063 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดีใหม่ 08:00 กระทรวงทรัพยากร 4 เก๋งสองตอน
11185 24 ก.ค. 2557 140510017 ญส-3852 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อยุธยา) 2 เก๋งสองตอน
11186 24 ก.ค. 2557 140610036 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 3 เก๋งสองตอน
11187 24 ก.ค. 2557 140610216 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) ประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 1 1 เก๋งสองตอน
11188 24 ก.ค. 2557 140610217 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) ประชุมสภามหาวิทยาลัย 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11189 24 ก.ค. 2557 140610218 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่านชุมพล เทียงธรรม) บ.ไทยอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถาม เขตพระนคร กรุงเทพ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11190 24 ก.ค. 2557 140610219 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 27/50 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
11191 24 ก.ค. 2557
ถึง 26 ก.ค. 2557
140730008 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สภาคณาจารย์ ข้างตึก สอ.ใหม่ 06:00 จ.ชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
11192 25 ก.ค. 2557 140410002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาอาเซียน คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
11193 25 ก.ค. 2557 140510018 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อยุธยา) 2 เก๋งสองตอน
11194 25 ก.ค. 2557 140610037 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำนักงานอธิการบดี 07:45 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เมืองเอก 3 เก๋งสองตอน
11195 25 ก.ค. 2557 140610266 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งวิทยากร กรมบํญชีกลาง 06:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
11196 25 ก.ค. 2557 140630057 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11197 25 ก.ค. 2557 140630057 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11198 25 ก.ค. 2557 140630057 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 30 ตู้นั่งสี่ตอน
11199 26 ก.ค. 2557 140710029 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งวิทยากร ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
11200 26 ก.ค. 2557 140710030 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง วิทยากร ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี 11:00 กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132