ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
12601 11 ก.ค. 2559 160610045 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12602 11 ก.ค. 2559 160710001 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านกายภาพของ มทร.ธัญบุรี ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12603 11 ก.ค. 2559 160730003 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van สำรวจราชตณมัยสมาคม/จัดนิทรรศการพระราชนิเวศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 ราชตณมัยสมาคม นางเลิ้ง /มฤคทายวัน 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12604 12 ก.ค. 2559 160610046 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
12605 12 ก.ค. 2559 160710002 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านกายภาพของ มทร.ธัญบุรี ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12606 12 ก.ค. 2559 160710011 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 07:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12607 13 ก.ค. 2559
ถึง 15 ก.ค. 2559
160630022 ฮภ-8149 สำนักงานอธิการบดี สัมมนาโครงการแผนแม่บทด้านกายภาพ ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมวินเทจโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12608 13 ก.ค. 2559
ถึง 15 ก.ค. 2559
160730002 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจั้ยโครงการกำลังใจ คณะสถาปัตยกรรม 08:00 เรือนจำกลางอุดรธานี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12609 14 ก.ค. 2559 160730012 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ดูสถานที่จัดประชุมสัมมนา หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 นครนายก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12610 16 ก.ค. 2559
ถึง 20 ก.ค. 2559
160730013 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12611 16 ก.ค. 2559
ถึง 20 ก.ค. 2559
160730013 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12612 16 ก.ค. 2559
ถึง 20 ก.ค. 2559
160730013 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12613 21 ก.ค. 2559 160710012 ฮภ-8149 สำนักสหกิจศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารเตรือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เบอร์โทรศัพท์ผู้เดินทาง 094-364-1451 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 11:00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12614 22 ก.ค. 2559
ถึง 24 ก.ค. 2559
160630005 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van2/2.โครงการอนุรักษ์งานช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 08:00 ม.ศิลปากร และ จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12615 24 ก.ค. 2559
ถึง 26 ก.ค. 2559
160530023 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาโครงการเปัจฉมนิเทศบุคลากรกษียณอายุราชการ ลานจอดรถสำนักงานอธิการบดี 14:00 โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12616 25 ก.ค. 2559
ถึง 26 ก.ค. 2559
160530022 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาโครงการเปัจฉมนิเทศบุคลากรกษียณอายุราชการ ลานจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:00 โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12617 26 ก.ค. 2559
ถึง 31 ก.ค. 2559
160730016 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van2/3.โครงการอนุรักษ์งานช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12618 27 ก.ค. 2559 160510005 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12619 27 ก.ค. 2559
ถึง 29 ก.ค. 2559
160530015 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาโครงการเปัจฉมนิเทศบุคลากรกษียณอายุราชการ ลานจอดรถสำนักงานอธิการบดี 14:00 จังหวัดชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12620 28 ก.ค. 2559
ถึง 29 ก.ค. 2559
160530016 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล จัดสัมมนาโครงการเปัจฉมนิเทศบุคลากรกษียณอายุราชการ ลานจอดรถสำนักงานอธิการบดี 06:30 จังหวัดชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12621 30 ก.ค. 2559
ถึง 31 ก.ค. 2559
160730017 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12622 30 ก.ค. 2559
ถึง 31 ก.ค. 2559
160730017 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12623 30 ก.ค. 2559
ถึง 31 ก.ค. 2559
160730017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12624 1 ส.ค. 2559 160710014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12625 1 ส.ค. 2559 160710016 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12626 1 ส.ค. 2559
ถึง 3 ส.ค. 2559
160730018 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 06:00 ค่ายธนาสัมฤทธิ์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
12627 2 ส.ค. 2559 160710015 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12628 2 ส.ค. 2559 160710017 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12629 3 ส.ค. 2559 160710009 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งผู้เข้าร่วมโครงการไปสนามบินสุวรรณภูมิ สำนักงานอธิการบดี 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12630 3 ส.ค. 2559 160710018 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12631 4 ส.ค. 2559 160710003 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12632 4 ส.ค. 2559 160710019 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12633 4 ส.ค. 2559 160710020 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12634 5 ส.ค. 2559 160610029 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ คณะมัณฑนศิลป์ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12635 5 ส.ค. 2559 160710010 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล ส่งผู้เข้าร่วมโครงการไปสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 19:00 สำนักงานอธิการบดี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12636 5 ส.ค. 2559 160710021 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน ชี้แจงงบประมาณ ปี 60 ตึกอธิการบดี 06:00 รัฐสภา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12637 10 ส.ค. 2559 160610031 ฮภ-8151 กองกฎหมาย ไประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 กรมบังคับคดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12638 10 ส.ค. 2559 160610049 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12639 11 ส.ค. 2559
ถึง 16 ส.ค. 2559
160530014 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุราษฏธานี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12640 11 ส.ค. 2559
ถึง 16 ส.ค. 2559
160530014 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุราษฏธานี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12641 11 ส.ค. 2559
ถึง 16 ส.ค. 2559
160530014 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุราษฏธานี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12642 17 ส.ค. 2559 160610026 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.สมโภชน์ ทองแดง อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:30 วัดครุนอก จ.สมุทรปราการ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12643 17 ส.ค. 2559
ถึง 21 ส.ค. 2559
160830001 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจรังวัดอาคารอนุรักษ์ทุ่งสง-สงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช -นครนอก หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12644 17 ส.ค. 2559 160830014 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่ชุมชนปากกราน IWAH2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.อยุธยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12645 18 ส.ค. 2559 160610001 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12646 18 ส.ค. 2559 160610036 ฮภ-8150 กองกลาง ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 สำนักงานอธิการบดี 10:30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12647 19 ส.ค. 2559
ถึง 24 ส.ค. 2559
160730011 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ หน้า สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12648 21 ส.ค. 2559
ถึง 23 ส.ค. 2559
160730009 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน จัดประชุม โครงการ "การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Professional Staff รองรับแผนพัฒนาระยะยาว" หน้าตึกอธิการ 09:00 นครนายก 3 ตู้นั่งสี่ตอน
12649 22 ส.ค. 2559
ถึง 23 ส.ค. 2559
160730010 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการ "การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Professional Staff รองรับแผนพัฒนาระยะยาว" หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12650 24 ส.ค. 2559
ถึง 25 ส.ค. 2559
160830002 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2สำรวจรังวัดอาคารอนุรักษ์ทุ่งสง-สงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช -นครนอก หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12651 25 ส.ค. 2559 160610002 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12652 26 ส.ค. 2559 160610032 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมสัมมนา “โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 06:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12653 26 ส.ค. 2559 160610034 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมสัมมนา “โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 06:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12654 26 ส.ค. 2559
ถึง 27 ส.ค. 2559
160830028 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12655 27 ส.ค. 2559 160610033 ฮภ-8151 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมสัมมนา “โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 06:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12656 27 ส.ค. 2559 160610035 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมสัมมนา “โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 06:30 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12657 28 ส.ค. 2559 160730008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองนโยบายและแผน สอ.ใหม่ 04:05 จ.นครนายก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12658 28 ส.ค. 2559 160730008 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองนโยบายและแผน สอ.ใหม่ 04:05 จ.นครนายก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12659 28 ส.ค. 2559 160730008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองาน กองนโยบายและแผน สอ.ใหม่ 04:05 จ.นครนายก 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12660 29 ส.ค. 2559
ถึง 31 ส.ค. 2559
160630018 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12661 29 ส.ค. 2559
ถึง 31 ส.ค. 2559
160630018 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12662 29 ส.ค. 2559
ถึง 31 ส.ค. 2559
160630019 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 04:05 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 80 ตู้นั่งสี่ตอน
12663 1 ก.ย. 2559
ถึง 13 ก.ย. 2559
160630017 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญาบัตร สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
12664 1 ก.ย. 2559
ถึง 13 ก.ย. 2559
160630017 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญาบัตร สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
12665 1 ก.ย. 2559
ถึง 13 ก.ย. 2559
160630017 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานงานรับปริญาบัตร สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 11 ตู้นั่งสี่ตอน
12666 14 ก.ย. 2559 160610037 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Online Research คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12667 14 ก.ย. 2559 160710022 ฮภ-8151 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12668 15 ก.ย. 2559 160610005 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12669 15 ก.ย. 2559 160610038 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Online Research คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12670 16 ก.ย. 2559 160610039 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Online Research คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด นนทบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12671 16 ก.ย. 2559 160710008 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณ สำนักงานอธิการบดี 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12672 16 ก.ย. 2559 160710008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณ สำนักงานอธิการบดี 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
12673 17 ก.ย. 2559 160810002 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12674 17 ก.ย. 2559 160810002 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12675 17 ก.ย. 2559 160810002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12676 19 ก.ย. 2559 160610020 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชื้อของงานไหว้ครูนาฏศิลป์และดุริยางค์ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ 09:00 พาหุรัดและบางลำภู 5 ตู้นั่งสี่ตอน
12677 20 ก.ย. 2559
ถึง 25 ก.ย. 2559
160930005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12678 20 ก.ย. 2559
ถึง 25 ก.ย. 2559
160930005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12679 20 ก.ย. 2559
ถึง 25 ก.ย. 2559
160930005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 60 ตู้นั่งสี่ตอน
12680 21 ก.ย. 2559 160910002 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารที่ สกอ.และ กรมบัญชีกลาง สำนักงานอธิการบดี 09:30 สกอ.และ กรมบัญชีกลาง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
12681 22 ก.ย. 2559 160610006 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12682 26 ก.ย. 2559
ถึง 30 ก.ย. 2559
160930002 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่ ผังแม่บท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.สุรินทร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12683 28 ก.ย. 2559 160710023 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ธ.กสิกรไทย-คลอง6/ธอส.-คลอง 2/กรุงไทย-คลอง 4/ออมสิน-คลองหลวง/สหกรณ์-ปทุม/ศธ. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12684 29 ก.ย. 2559 160610007 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12685 30 ก.ย. 2559 160810003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 รพ.ธัญลักณ์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12686 30 ก.ย. 2559 160810003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 04:00 รพ.ธัญลักณ์ 45 ตู้นั่งสี่ตอน
12687 1 ต.ค. 2559
ถึง 2 ต.ค. 2559
160930003 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่ ผังแม่บท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 จ.สุรินทร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12688 2 ต.ค. 2559
ถึง 6 ต.ค. 2559
160930010 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12689 2 ต.ค. 2559
ถึง 6 ต.ค. 2559
160930010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่ สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
12690 6 ต.ค. 2559 160610009 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12691 7 ต.ค. 2559 160830026 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 มทร.อีสาน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12692 7 ต.ค. 2559
ถึง 10 ต.ค. 2559
160930006 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำรวจพื้นที่อนุรักษ์อาคาร 04:00 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช -นครนอก หาดใหญ่ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
12693 8 ต.ค. 2559 160830027 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 มทร.อีสาน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12694 11 ต.ค. 2559 160710024 ฮภ-8150 กองคลัง ติดต่อราชการ ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 สหกรณ์-ศธ./ปทุม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12695 12 ต.ค. 2559
ถึง 14 ต.ค. 2559
160730014 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Profession Staff ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12696 13 ต.ค. 2559 160610010 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอน บ้านอาจารย์นพรัตน์แถวพระราม5,บ้านอาจารย์สุวรรณีแถวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 06:00 อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 4 ตู้นั่งสี่ตอน
12697 13 ต.ค. 2559
ถึง 14 ต.ค. 2559
160730015 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ Smart Profession Staff ข้างตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
12698 14 ต.ค. 2559 161010008 ฮภ-8149 กองกฎหมาย ยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 กรมบังคับคดี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
12699 15 ต.ค. 2559
ถึง 16 ต.ค. 2559
160930007 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานกฐิน มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุพรรณบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
12700 15 ต.ค. 2559
ถึง 16 ต.ค. 2559
160930007 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานกฐิน มทร.ธัญบุรี สอ.ใหม่ 04:00 จ.สุพรรณบุรี 100 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132