ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10601 6 เม.ย. 2557
ถึง 8 เม.ย. 2557
140430003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสาตร์ วิศวะ 9 ชั้น 05:00 จ.ร้อยเอด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10602 7 เม.ย. 2557 140310199 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:00 วัดบ่อทอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
10603 7 เม.ย. 2557 140310199 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:00 วัดบ่อทอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 22 ตู้นั่งสี่ตอน
10604 7 เม.ย. 2557 140410004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปงานสัมมนาเวิ้งนาครเขษม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 เวิ้งนครเกษม วังบูรพา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10605 7 เม.ย. 2557 140410013 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรุงเทพฯ ปริมณฑล 2 เก๋งสองตอน
10606 7 เม.ย. 2557 140410014 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรุงเทพฯปริมณฑล 2 เก๋งสองตอน
10607 7 เม.ย. 2557 140410016 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:00 กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
10608 7 เม.ย. 2557 140410021 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานอธิการบดี 09:00 กรุงเทพฯปริมณฑล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10609 8 เม.ย. 2557
ถึง 9 เม.ย. 2557
140330033 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10610 8 เม.ย. 2557 140410010 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี(รับรองแขกอธิการ) บ้านท่านรองสาคิต 07:00 มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10611 8 เม.ย. 2557 140410020 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเอกสาร โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:30 กระทรวงพาณิชย์ 2 เก๋งสองตอน
10612 8 เม.ย. 2557 140410024 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เก๋งสองตอน
10613 8 เม.ย. 2557 140410025 ญส-3852 กองคลัง ติดต่องานเอกสาร ข้างตึกอธิการบดี 10:00 สำนักงบประมาณ 2 เก๋งสองตอน
10614 8 เม.ย. 2557 140410026 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ขอแก้ไขใบเสนอราคา และรับเครื่องมือสอบเทียบที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:20 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10615 9 เม.ย. 2557 140310058 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ,ม.รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10616 9 เม.ย. 2557 140310061 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.รามคำแหง, สุทธิสาร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10617 9 เม.ย. 2557 140310064 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10618 9 เม.ย. 2557 140310067 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 เก๋งสองตอน
10619 9 เม.ย. 2557 140310070 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.สยาม 2 เก๋งสองตอน
10620 9 เม.ย. 2557 140310073 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 เก๋งสองตอน
10621 9 เม.ย. 2557 140310118 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมสัมนา และรับเกียรติบัตร ผ่านหลักสูตรธรรมาภิบาล GUP18 สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11:00 รร.เดอะโกศล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10622 9 เม.ย. 2557 140310120 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาทางวิชาการที่ โรงแรมเดอะสุโกศล สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมเดอะสุโกศล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10623 10 เม.ย. 2557 140310059 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.เกษตรศาสตร์บางเขน, ม.รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10624 10 เม.ย. 2557 140310062 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.รามคำแหง, สุทธิสาร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10625 10 เม.ย. 2557 140310065 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10626 10 เม.ย. 2557 140310068 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 เก๋งสองตอน
10627 10 เม.ย. 2557 140310071 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.สยาม 2 เก๋งสองตอน
10628 10 เม.ย. 2557 140310074 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 เก๋งสองตอน
10629 10 เม.ย. 2557 140310153 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองคลัง รับใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ ศธ. สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10630 10 เม.ย. 2557 140310186 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา รับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ศูนย์การแพทย์ (ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา) แยกพระราม 9 **ไปถึงศูนย์การแพทย์ เวลา 11.00 น. 10:00 หอประชุม มทร. ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10631 10 เม.ย. 2557 140410006 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพบอดีตคณบดีที่ ซอยพระราม 6(ซอยศาสนา)ถ.พระราม 6 , มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนพระราม 8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ซอยพระราม 6 ซอย 28 , มูลนิธิชัยพัฒนา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10632 11 เม.ย. 2557 140310060 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, ม.รังสิต 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10633 11 เม.ย. 2557 140310063 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.รามคำแหง, สุทธิสาร 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10634 11 เม.ย. 2557 140310066 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10635 11 เม.ย. 2557 140310069 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 เก๋งสองตอน
10636 11 เม.ย. 2557 140310072 ญส-3852 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 ม.สยาม 2 เก๋งสองตอน
10637 11 เม.ย. 2557 140310075 ญส-3851 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 สำนักงานอธิการบดี 06:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 เก๋งสองตอน
10638 11 เม.ย. 2557 140410027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12:30 รร. เซ็นทารา ลาดพร้าว 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10639 11 เม.ย. 2557 140410029 ฮภ-8151 กองคลัง ประกันสังคม การไฟฟ้ารังสิต ตึกอธิการบดี 09:00 ประกันสังคม การไฟฟ้ารังสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10640 11 เม.ย. 2557 140410030 ฮภ-8149 กองกฎหมาย คัดทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง และยื่นคำร้องยึดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดี ตึกช้าง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง และตึกช้าง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10641 13 เม.ย. 2557 140320005 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02VAN.ส่งสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10642 13 เม.ย. 2557 140320006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01VAN.ส่งสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10643 13 เม.ย. 2557 140320007 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03VAN.ส่งสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10644 13 เม.ย. 2557
ถึง 27 เม.ย. 2557
140330011 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van-โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10645 13 เม.ย. 2557
ถึง 27 เม.ย. 2557
140330012 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van-โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10646 13 เม.ย. 2557
ถึง 27 เม.ย. 2557
140330013 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van-โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 04:00 จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10647 17 เม.ย. 2557 140410007 ฮภ-8149 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปพบอดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 07:00 ศูนย์การศึกษาม.ศรีปทุม (สนามเป้า), บางนา, ซอยลาดปลาเค้า 66 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10648 17 เม.ย. 2557 140410040 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อประสานงาน โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 2 เก๋งสองตอน
10649 17 เม.ย. 2557 140410042 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 09:00 บางนา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10650 17 เม.ย. 2557 140410049 ญส-3851 กองนโยบายและแผน ไปอำเภอคลองหลวง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 อำเภอคลองหลวง 2 เก๋งสองตอน
10651 18 เม.ย. 2557 140410035 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวิชาการ เวิ้งนาครเขษม 14:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10652 18 เม.ย. 2557 140410044 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 09:00 สถานฑูตแคนนาดา 1 เก๋งสองตอน
10653 18 เม.ย. 2557 140410051 ญส-3852 กองคลัง ส่งประกันสังคม สนง.อธิการ 14:00 สนง.ประกันสังคม 1 เก๋งสองตอน
10654 19 เม.ย. 2557
ถึง 25 เม.ย. 2557
140330034 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 จ.อุดรธานี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10655 20 เม.ย. 2557 140310187 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 08:00 อรัญประเทศ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10656 20 เม.ย. 2557 140310188 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 08:00 อรัญประเทศ 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10657 21 เม.ย. 2557 140310189 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 หอพักสุทธิพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10658 21 เม.ย. 2557 140310190 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 หอพักสุทธิพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10659 21 เม.ย. 2557 140410018 ญส-3851 กองคลัง อบรมพัสดุ ข้างตึกอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10660 21 เม.ย. 2557 140410047 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการวิชา ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 05:45 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
10661 21 เม.ย. 2557 140430006 ญส-3850 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก 5 เก๋งสองตอน
10662 22 เม.ย. 2557 131210162 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมงานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์ G23 (ติดต่อประสานงาน อาจารย์ทศพร สุธรรม 089-667-2217 / 081-8620779) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 14:00 หอศิลป์ G 23 กทม. 40 รถบัสโดยสาร
10663 22 เม.ย. 2557 140310191 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 หอพักสุทธิพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10664 22 เม.ย. 2557 140310192 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 08:00 หอพักสุทธิพันธ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10665 22 เม.ย. 2557 140410019 ญส-3850 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอไปราชการศึกษาข้อมูลที่ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ ปทุมวัน กทม. ที่อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ ปทุมวัน กทม. 1 เก๋งสองตอน
10666 22 เม.ย. 2557 140410023 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไทย 1 เก๋งสองตอน
10667 22 เม.ย. 2557 140410039 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา รับที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการประชุม (มาถึงที่ห้องประชุมมังคลอุบล เวลา 9.00 น.) หมูบ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. 07:00 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10668 23 เม.ย. 2557 140110179 นค-3289 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ ครัวพวงชมพู 07:00 ชุมชนทรัพย์กานดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10669 23 เม.ย. 2557 140310125 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ศูนย์การออกแบบ TCDC 40 รถบัสโดยสาร
10670 23 เม.ย. 2557 140310193 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10671 23 เม.ย. 2557 140310194 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ตึกอธิการบดี 08:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10672 23 เม.ย. 2557 140410003 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา การประชุมเครือข่าย Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:30 ห้องประชุม หน่วยประสานงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 เก๋งสองตอน
10673 23 เม.ย. 2557 140410031 ญส-3852 กองนโยบายและแผน สัมมนางานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
10674 23 เม.ย. 2557 140410059 ญส-3851 กองคลัง ไปอบรมที่กรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 กรมบัญชีกลาง 1 เก๋งสองตอน
10675 24 เม.ย. 2557 140110180 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริการทางวิชการ ครัวพวงชมพู 07:00 ชุมชนทรัพย์กานดา 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10676 24 เม.ย. 2557
ถึง 27 เม.ย. 2557
140230011 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 กาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10677 24 เม.ย. 2557 140310131 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น) ประชุมสภามหาวิทยาลัย 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ ฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
10678 24 เม.ย. 2557 140310134 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองอุปนายกสภามหาวิทยาลัย(ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์) 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10679 24 เม.ย. 2557 140310135 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านชุมพล เที่ยงธรรม) บ.ไทยอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10680 24 เม.ย. 2557 140410032 ญส-3852 กองนโยบายและแผน สัมมนางานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2 เก๋งสองตอน
10681 24 เม.ย. 2557 140410058 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน อ.ภูรินทร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) 2 เก๋งสองตอน
10682 25 เม.ย. 2557 140310195 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ ตึกอธิการบดี 08:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10683 25 เม.ย. 2557 140310196 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10684 25 เม.ย. 2557 140410053 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา รับ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุม Hall of Fame หมู่บ้านฉัตรแก้ว แฮบปี้แลนด์ บางกะปิ กทม. (มาถึงห้องประชุม ไม่เกิน 9.00 น. ค่ะ) 07:00 ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 1 เก๋งสองตอน
10685 25 เม.ย. 2557 140410061 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปประกันสังคม ปทุมธานี 4 เก๋งสองตอน
10686 25 เม.ย. 2557 140410062 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเครื่องมือสอบเทียบ และแก้ไขใบเสนอราคาสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 เก๋งสองตอน
10687 26 เม.ย. 2557 140310197 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10688 26 เม.ย. 2557 140310198 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (กัมพูชา) ตึกอธิการบดี 09:00 กรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10689 27 เม.ย. 2557
ถึง 30 เม.ย. 2557
140130110 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บริการทางวิชการ ครัวพวงชมพู 07:00 จ.สกลนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10690 27 เม.ย. 2557 140310047 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา : ขับเคลื่อนพันธกิจสู่การปฏิบัติ บ้านพักข้าราชการ อาคาร 36 07:30 ิอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 6สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 เก๋งสองตอน
10691 27 เม.ย. 2557 140310098 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01VAN.รับสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10692 27 เม.ย. 2557 140310099 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02VAN.รับสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10693 27 เม.ย. 2557 140310100 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03VAN.รับสถานีรถไฟ โครงการ๐๑.สถาปัตย์อาสาอนุรักษ์ทุ่งสง : 01.Thungsong VERNADOC 2013 สถานีรถไฟบางซื่อ/หัวลำโพง 07:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10694 28 เม.ย. 2557 140220014 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Bus.จัดงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16:00 อิมแพค เมืองทองธานี 40 รถบัสโดยสาร
10695 28 เม.ย. 2557
ถึง 30 เม.ย. 2557
140230012 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10696 28 เม.ย. 2557 140310048 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครในสถาบันการศึกษา : ขับเคลื่อนพันธกิจสู่การปฏิบัติ" บ้านพักข้าราชการ อาคาร 36 07:00 ห้องประชุมของสถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซั่ม ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10697 28 เม.ย. 2557 140310154 ญส-3852 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10698 28 เม.ย. 2557
ถึง 29 เม.ย. 2557
140330007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01Van.จัดงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10699 28 เม.ย. 2557
ถึง 29 เม.ย. 2557
140330008 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02Van.จัดงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10700 28 เม.ย. 2557
ถึง 29 เม.ย. 2557
140330009 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03Van.จัดงานสถาปนิก57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09:00 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132