ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7001 29 มี.ค. 2556 130310537 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:30 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7002 29 มี.ค. 2556 130310538 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท 1 เก๋งสองตอน
7003 29 มี.ค. 2556 130310539 อว-9418(10ที่นั้ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งหนังสือคุรุสภา อาคารศึกษาศาสตร์1 09:00 กระทรวงศึกษาธิการ และหมู่บ้านชินเขต แจ้งวัฒนะ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7004 29 มี.ค. 2556 130310554 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สวพ. กองกลาง 08:30 จ.เชียงใหม่ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7005 29 มี.ค. 2556 130310555 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7006 29 มี.ค. 2556 130330013 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 10:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7007 29 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330137 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ กองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7008 29 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330140 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองวานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7009 29 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330140 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองวานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7010 29 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330142 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7011 30 มี.ค. 2556 130230110 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 40 รถบัสโดยสาร
7012 30 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130230111 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7013 30 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130230113 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 5 นั่งสามตอนแวน
7014 30 มี.ค. 2556 130310367 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับผู้บริหารที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ 05:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7015 30 มี.ค. 2556 130310375 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมสัมมนา ณ Thai PBS กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 ณ Thai PBS กรุงเทพฯ 4 เก๋งสองตอน
7016 30 มี.ค. 2556 130320018 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ดร.สมหมาย 08-9900-3227) อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 โรงเรียนนายเรืออากาศ จังหวัดสมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7017 30 มี.ค. 2556 130320035 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญศีลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 ที่พักสงฆ์อโศการาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7018 30 มี.ค. 2556 130320039 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (วิศวะ ) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7019 30 มี.ค. 2556 130320039 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง (วิศวะ ) วิศวะ 9 ชั้น 08:00 จ.สมุทรปราการ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7020 30 มี.ค. 2556 130330118 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ พาอาจารย์ไปศึกษาดูงาน (ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค. 56) ค้างคืน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 12:00 ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7021 30 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330141 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7022 30 มี.ค. 2556
ถึง 31 มี.ค. 2556
130330141 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 กองกลาง 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7023 31 มี.ค. 2556 130220007 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ รับส่งเจ้าหน้าที่ กองกลาง (ถึง 16.00น) สนามบินดอนเมือง 15:10 มทร.ธัญบุรี 40 รถบัสโดยสาร
7024 31 มี.ค. 2556 130310306 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ศูนย์การศึกษานานาและวิเทศสัมพันธ์ (อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์) 07:00 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7025 31 มี.ค. 2556 130310307 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ศูนย์การศึกษานานาชาติฯ (อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์) 07:00 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7026 31 มี.ค. 2556 130320036 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญศีลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 07:30 ที่พักสงฆ์อโศการาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7027 31 มี.ค. 2556 130320037 ฮภ-8151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งวิทยาการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:00 เลขที่ 61 ซ.โชคอำนวย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7028 31 มี.ค. 2556 130320038 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ถวายพานพุ่ม รัชการที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 07:00 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7029 1 เม.ย. 2556 130110327 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรับและส่งวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรม ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 06:00 ทำเนียบรัฐบาล 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7030 1 เม.ย. 2556 130210316 นค-4554(10 ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 08:00 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม ธรมมศาสตร์ รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7031 1 เม.ย. 2556
ถึง 3 เม.ย. 2556
130230090 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 01โครงการเยือนตำนานเด่น เบิงของดีบ้านหล่ม สู่ฝันถี่ยืนนานชาวหล่มเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เพชรบูรณ์-เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7032 1 เม.ย. 2556
ถึง 3 เม.ย. 2556
130230092 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02โครงการเยือนตำนานเด่น เบิงของดีบ้านหล่ม สู่ฝันถี่ยืนนานชาวหล่มเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เพชรบูรณ์-เลย 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7033 1 เม.ย. 2556 130230109 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 40 รถบัสโดยสาร
7034 1 เม.ย. 2556 130230112 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7035 1 เม.ย. 2556 130230114 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 10:00 ระยอง 5 นั่งสามตอนแวน
7036 1 เม.ย. 2556 130310179 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุม ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,มจพ.,ม.ศิลปากร,จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,มจพ.,ม.ศิลปากร,จามจุรีสแควร์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7037 1 เม.ย. 2556 130310362 ฮภ-8151 กองประชาสัมพันธ์ พานักศึกษาสาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปทดสอบเสียงในรายการตีสิบ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 เซ็นทรัลพระราม 2 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7038 1 เม.ย. 2556 130310405 ฮภ-8150 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสรุปการประเมินผอ. ตึก ICT 09:00 สถานีวิทยุราชมงคล อาคารฟอร์จูน 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7039 1 เม.ย. 2556 130310450 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อถ่ายภาพคณบดีรับรางวัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หลักสี่ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7040 1 เม.ย. 2556 130310466 นค-4527(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ไปประชุมคณะกรรมการกฎหมาย หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สถานีวิทยุฟอร์จูน สี่แยก อสมท. 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7041 1 เม.ย. 2556 130310544 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมการจัดนิทรรศการ สนง.คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:00 วิทยาลัยเพาะช่าง 2 นั่งสองตอนแวน
7042 1 เม.ย. 2556 130310548 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารไทย จานด่วน อาหารไทยคลายร้อน กองประชาสัมพันธ์ 08:30 RCA 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7043 1 เม.ย. 2556 130310562 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งเสื้องาน 111 ปี ธัญญบุรี (จำนวนมาก) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ไปรษณีย์ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7044 1 เม.ย. 2556 130310566 ฮภ-8149 สำนักบัณฑิตศึกษา ซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09:00 บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด ถ.กรุงธนบุรี ข.คองต้นไทร เขต คลองสาน กทม. 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7045 1 เม.ย. 2556 130330113 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปส่งอาจารย์เข้าอบรม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 มหาวิทยาลัยเอเชียน สัตหีบ จ.ชลบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7046 1 เม.ย. 2556 130330129 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:30 เพชรบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7047 1 เม.ย. 2556 130410008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปงานเผาศพนักศึกษา หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16:00 วัดสายไหม 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7048 2 เม.ย. 2556 130210317 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุม บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 08:00 อุทยานวิทยาศาตร์ ม ธรรมศาสตร์ รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7049 2 เม.ย. 2556 130230005 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 จังหวัดจันทบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
7050 2 เม.ย. 2556 130310173 ญส-3850 กองกฎหมาย นัดนั่งพิจารณาคดีนัดแรก หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 ศาลปกครองกลาง 2 เก๋งสองตอน
7051 2 เม.ย. 2556 130310180 อร-9834(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:15 ม.ศิลปากร-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7052 2 เม.ย. 2556 130310181 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผุ้ทรงคุณวุฒิ แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ้นตั้น 2 เก๋งสองตอน
7053 2 เม.ย. 2556 130310182 อร-8846(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร - รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:30 ม.เกษตร - รร.ปริ้นตั้น 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7054 2 เม.ย. 2556 130310183 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21-รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 06:45 ราม21-รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7055 2 เม.ย. 2556 130310184 นค-4530(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่ โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมปริ้นตั้น 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7056 2 เม.ย. 2556 130310276 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7057 2 เม.ย. 2556 130310361 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับผู้เข้าร่วมอบรมจากตึกวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น ไปที่ อาคารเรียนร่วม 13 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ชั้น 12:45 อาคารปฏิบัติการเรียนร่วม 13 ชั้น 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7058 2 เม.ย. 2556 130310445 พอ-1530(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 กรุงเทพมหานคร 1 นั่งสองตอนแวน
7059 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330008 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอใช้รถในโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 นครราชสีมา 45 รถบัสโดยสาร
7060 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330017 ฮภ-8149 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7061 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330017 ฮภ-8151 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7062 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330022 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7063 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330023 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7064 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330024 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7065 2 เม.ย. 2556
ถึง 4 เม.ย. 2556
130330025 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศีกษา 2556 หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7066 2 เม.ย. 2556 130410007 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักบัณฑิตศึกษา วัด อาคาร 16:00 วัด 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7067 3 เม.ย. 2556 130210318 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุม บ้านพัก 1695 ม ชมฟ้า ซ 10 ถ รังสิต-นครนายก อ ธัญบุรี ปทุมธานี 08:00 อุทยานวิทยาศาตร์ ม ธรรมศาสตร์ รังสิต 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7068 3 เม.ย. 2556 130230006 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 จังหวัดจันทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7069 3 เม.ย. 2556 130310057 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองฯฝบ.เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผลงานวิจัย ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สวพ. 11:00 ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ชั้น 2 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 1 เก๋งสองตอน
7070 3 เม.ย. 2556 130310170 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตัวแทนเกษตรกรอำเภอหนองเสือ ร่วมหารือแนวทางการอบรม ปี 56 ม.6 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ (บ้านผู้ใหญ่เชท) คลอง 8 08:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7071 3 เม.ย. 2556 130310171 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตัวแทนเกษตรกร อบต.ลำลูกกา ร่วมหารือแนวทางการอบรม ปี 56 อบต.ลำลูกกา คลอง 10 ซอยวัดธัญะผล 08:30 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7072 3 เม.ย. 2556 130310277 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7073 3 เม.ย. 2556 130310444 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 กรุงเทพมหานคร 1 เก๋งสองตอน
7074 3 เม.ย. 2556 130310469 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 10:00 รอบๆมหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7075 3 เม.ย. 2556
ถึง 5 เม.ย. 2556
130330086 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนศ.ฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร รังสิต 08:00 เชียงใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7076 3 เม.ย. 2556 130410056 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมคณะกรรมการการเงิน บ้านพักสวัสดิการ ตึก 7 08:30 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยกอสมท. 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7077 4 เม.ย. 2556 130110183 ญส-3851 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุมสภาวิชาการ เวลา 9.30 น. ณ มังคลอุบล สวพ. 09:20 สอ.ใหม่ 1 เก๋งสองตอน
7078 4 เม.ย. 2556 130230007 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07:00 จังหวัดจันทบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7079 4 เม.ย. 2556 130310278 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7080 4 เม.ย. 2556 130310417 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ นำเครื่องปริ้นไปซ่อม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร4 10:00 พันทิปพลาซ่า 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7081 4 เม.ย. 2556 130310448 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 กรุงเทพมหานคร ราชบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7082 4 เม.ย. 2556 130310456 อร-9834(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 ปทุมธานี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7083 4 เม.ย. 2556 130310457 พอ-1530(4ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ รับรองรายการคลิกไปเที่ยวไปถ่ายทำรายการพิพิธภัณฑ์บัว กองประชาสัมพันธ์ 07:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี 2 นั่งสองตอนแวน
7084 4 เม.ย. 2556 130330109 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาบุคลากร ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 เกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7085 4 เม.ย. 2556
ถึง 5 เม.ย. 2556
130330122 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 ชลบุรี ระยอง สระบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7086 4 เม.ย. 2556
ถึง 5 เม.ย. 2556
130330124 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลผลิตเกษตรและอาหารสำหรับวิสาหกิจชุมชน” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556 ณ อบต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 09:00 อบต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7087 4 เม.ย. 2556
ถึง 5 เม.ย. 2556
130330125 ญส-3852 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 สระบุรี 2 เก๋งสองตอน
7088 4 เม.ย. 2556 130410009 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางวิทยุโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 06:30 วุฒิสภา ถนนอู่ทองใน ดุสิต 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7089 4 เม.ย. 2556 130410070 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งเอกสารงานวิจัย อาคารศึกษาศาสตร์1 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ , อ.ส.ม.ท. 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7090 5 เม.ย. 2556 130310279 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7091 5 เม.ย. 2556 130310470 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน รอบมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7092 5 เม.ย. 2556 130310549 40-0785(40ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาสิงค์โป หอพักฝึกอบรม 10:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 20 รถบัสโดยสาร
7093 5 เม.ย. 2556 130310550 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว 90 วันนักศึกษาจีนเมืองคุนหมิง คณะศิลปศาสตร์ 09:30 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามโคก 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7094 5 เม.ย. 2556 130310552 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 08:30 กรุงเทพมหานคร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7095 5 เม.ย. 2556 130310558 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปจ่ายเงินค่าสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ บริษัท มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 46 ซอยเสรีไทย 81/2 ถ.เสรไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 บริษัท มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 46 ซอยเสรีไทย 81/2 ถ.เสรไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7096 5 เม.ย. 2556 130310568 นค-4554(10 ที่นั่ง) กองคลัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองคลัง 09:00 กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7097 5 เม.ย. 2556 130330114 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์ คณะบริหาร อาคาร4 15:00 มหาวิทยาลัยเอเชียน 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7098 5 เม.ย. 2556 130330131 ฮภ-8150 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06:30 ฉะเชิงเทรา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7099 5 เม.ย. 2556
ถึง 30 พ.ค. 2556
130330152 นค-4529(8ที่นั่ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปสำรวจและประสานงานสถานที่จัดสัมมนาดูงานและการจัดฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ มทร.ธัญบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตจังหวัดราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7100 5 เม.ย. 2556 130410015 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซื้อของจัดสัมมนา สัมเพ็ง ตึกอธิการบดี 10:00 สัมเพ็ง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132