ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10801 20 พ.ค. 2557 140310167 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10802 20 พ.ค. 2557 140410066 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับผู้อบรม ไปส่งตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:55 ตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10803 20 พ.ค. 2557 140410104 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10804 20 พ.ค. 2557 140510003 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 ไปสำนักงาน ก.พ. 1 เก๋งสองตอน
10805 20 พ.ค. 2557 140510006 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 จามจุรีสแควร์ 1 เก๋งสองตอน
10806 20 พ.ค. 2557 140510007 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมที่ ม.เกษตร-จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:15 ม.เกษตร-จามจุรีสแควร์ 2 เก๋งสองตอน
10807 20 พ.ค. 2557 140510008 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รัย-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ มจพ.-จามจุรีแสควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:00 มจพ.-จามจุรีแสควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10808 20 พ.ค. 2557 140510009 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ สำนักงานอธิการบดี 11:20 ลาดกระบัง-จามจุรีสแควร์ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10809 20 พ.ค. 2557 140510031 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. สำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10810 21 พ.ค. 2557
ถึง 23 พ.ค. 2557
140230015 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 กาญจนบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10811 21 พ.ค. 2557 140310168 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10812 21 พ.ค. 2557 140310180 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation สนามบินสุวรรณภูมิ 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10813 21 พ.ค. 2557 140410105 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10814 21 พ.ค. 2557 140510030 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10815 21 พ.ค. 2557 140510030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10816 21 พ.ค. 2557 140510030 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน (วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) กพน 07:00 จ.นครนายก 40 ตู้นั่งสี่ตอน
10817 21 พ.ค. 2557 140510042 ญส-3852 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 10:00 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 1 เก๋งสองตอน
10818 21 พ.ค. 2557 140510057 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมู่บ้านสัมมากร 07:00 ศาลาดุสิดาลัย 1 เก๋งสองตอน
10819 21 พ.ค. 2557 140510063 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 กทม. 1 เก๋งสองตอน
10820 22 พ.ค. 2557 140310169 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10821 22 พ.ค. 2557 140310181 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10822 22 พ.ค. 2557 140410078 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ 32 ซ.ลาซาล 26 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 เก๋งสองตอน
10823 22 พ.ค. 2557 140410079 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี รับรองอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์)ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี 335/54 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10824 22 พ.ค. 2557 140410080 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี 27/50 ซ.แจ้งวัมนะ-ปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06:00 ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 1 1 เก๋งสองตอน
10825 22 พ.ค. 2557 140410085 ญส-3851 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปการศึกษาไทย เครือข่ายภาคกลางตอนบน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08:00 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 เก๋งสองตอน
10826 22 พ.ค. 2557 140410106 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10827 22 พ.ค. 2557 140510047 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์(รับส่ง คณะอนุกรรมการ การตรวจรับรองหลักสูตร) วิซะ 9 ชั้น 06:00 สภาวิศวกร 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10828 22 พ.ค. 2557 140530011 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปมหาวิทยาลัยอาเชียน พัทยา ชลบุรี คณศิลปกรรมศาสตร์ (ผศ.อริยา โทร.081-2060248) 08:30 มหาวิทยาลัยอาเชียน พัทยา ชลบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10829 23 พ.ค. 2557 140310170 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10830 23 พ.ค. 2557 140310182 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10831 23 พ.ค. 2557
ถึง 25 พ.ค. 2557
140430021 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา Hands-On หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10832 23 พ.ค. 2557
ถึง 25 พ.ค. 2557
140430022 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา Hands-On หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10833 23 พ.ค. 2557
ถึง 25 พ.ค. 2557
140430023 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล สัมมนา Hands-On หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 12 ตู้นั่งสี่ตอน
10834 23 พ.ค. 2557
ถึง 25 พ.ค. 2557
140430024 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล สัมมนา Hands-On หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10835 23 พ.ค. 2557 140510062 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 10:30 มหาวัทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 เก๋งสองตอน
10836 23 พ.ค. 2557 140510064 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสู่บุญ วุฒิวงศ์) บ้านพักเลขที่ 355/34 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 07:00 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
10837 23 พ.ค. 2557 140510069 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
10838 24 พ.ค. 2557 140310171 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10839 24 พ.ค. 2557 140310183 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10840 25 พ.ค. 2557 140310172 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10841 25 พ.ค. 2557 140310184 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10842 26 พ.ค. 2557 140310173 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10843 26 พ.ค. 2557 140310185 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองผู้บริหารของ Temasek Foundation ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 07:00 ภายในกรุงเทพและปริมณฑล 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10844 26 พ.ค. 2557 140410067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับผู้อบรมไป ตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:55 ตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10845 26 พ.ค. 2557 140410107 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10846 26 พ.ค. 2557
ถึง 27 พ.ค. 2557
140430008 40-0786(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
10847 26 พ.ค. 2557
ถึง 27 พ.ค. 2557
140430009 40-0785(40ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ 07:00 จ.นครนายก 40 รถบัสโดยสาร
10848 26 พ.ค. 2557 140430027 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10849 26 พ.ค. 2557 140510026 ฮภ-8150 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับวิทยากร สำนักงานอธิการบดี 06:00 สุทธิสาร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10850 26 พ.ค. 2557 140510071 ญส-3851 กองกฎหมาย คัดทะเบียนบ้านและติดตามลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 ที่ว่าการอำเภอธํญบุรีและสนามบินน้ำ 1 เก๋งสองตอน
10851 26 พ.ค. 2557 140510080 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ตึก สวท. 09:30 ม.จุฬาลงกรณ์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10852 26 พ.ค. 2557 140510081 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการบดี (ผช สุจิระ) หน้า สอ ใหม่ 10:00 ศูนย์ราชการ หลักสี่ 1 เก๋งสองตอน
10853 27 พ.ค. 2557 140310174 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10854 27 พ.ค. 2557 140410068 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับผู้อบรม ไปตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:55 ตึก9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ตู้นั่งสี่ตอน
10855 27 พ.ค. 2557 140410108 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10856 27 พ.ค. 2557 140510054 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สำนักงาน ก.พ. 1 เก๋งสองตอน
10857 27 พ.ค. 2557 140510070 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 11:00 สกอ 1 เก๋งสองตอน
10858 27 พ.ค. 2557 140510072 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ส่งผู้จัดการหอพักนักศึกษา และผู้ติดตามไปสนามบินดอนเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:30 ท่าอากาศยานดอนเมือง(สนามบินดอนเมือง) 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10859 27 พ.ค. 2557 140510093 ญส-3852 สำนักงานอธิการบดี จัดซื้อวัสดุในการจัดประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี 09:00 แม็คโคร ตลาดไท 2 เก๋งสองตอน
10860 28 พ.ค. 2557
ถึง 30 พ.ค. 2557
140230025 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมฯ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 08:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10861 28 พ.ค. 2557
ถึง 30 พ.ค. 2557
140230026 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมฯ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 08:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10862 28 พ.ค. 2557
ถึง 30 พ.ค. 2557
140230027 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 08:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10863 28 พ.ค. 2557 140310175 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10864 28 พ.ค. 2557 140310206 ญส-3851 กองคลัง จ่ายชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10865 28 พ.ค. 2557 140510035 ญส-3852 สำนักสหกิจศึกษา ประชุม สหกิจ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12:00 ม.รังสิต 2 เก๋งสองตอน
10866 28 พ.ค. 2557 140510079 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 กรมบัญชีกลาง 3 เก๋งสองตอน
10867 28 พ.ค. 2557 140510102 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ซื้ออาหารกลางวันสำหรับการประชุมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำนักงานอธิการบดี 10:00 คลองเจ็ด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10868 28 พ.ค. 2557
ถึง 30 พ.ค. 2557
140530008 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พัทยา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10869 29 พ.ค. 2557 140130122 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา อบรมหลักสูตร Leadership บ้านพักข้าราชการ อาคาร 36 07:30 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 1 เก๋งสองตอน
10870 29 พ.ค. 2557 140310176 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10871 29 พ.ค. 2557 140430028 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10872 29 พ.ค. 2557 140510059 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 07:30 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10873 30 พ.ค. 2557
ถึง 31 พ.ค. 2557
140130113 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ (ถอดบทเรียน) อาคารพวงชมพู 07:30 จ.สกลนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10874 30 พ.ค. 2557 140310177 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10875 30 พ.ค. 2557 140410099 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 07:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10876 30 พ.ค. 2557 140510014 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อยุธยา) 2 เก๋งสองตอน
10877 30 พ.ค. 2557 140510074 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ชําระค่าบริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:30 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 1 เก๋งสองตอน
10878 30 พ.ค. 2557 140530051 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10879 31 พ.ค. 2557 140130123 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา อบรมหลักสูตร Leadership โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 14:00 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10880 31 พ.ค. 2557 140310178 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10881 31 พ.ค. 2557 140310179 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) หอพักฝึกอบรม 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10882 31 พ.ค. 2557 140410109 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 08:00 ภายใน มทร. ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10883 31 พ.ค. 2557 140510088 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปลาดพร้าว คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 ไปลาดพร้าว 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10884 31 พ.ค. 2557 140510109 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 06:30 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น (ตึกเขียว) 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10885 31 พ.ค. 2557 140520005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสื่อสารมวลชน สนามบินสุวรรณภูมิ 15:30 คณะสื่อสารมวลชน 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10886 1 มิ.ย. 2557 140130114 ออ-1597(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการบริการทางวิชการ (ถอดบทเรียน) ครัวพวงชมพู 07:30 จ.สกลนคร 8 ตู้นั่งสี่ตอน
10887 1 มิ.ย. 2557 140410101 ฮภ-8150 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10888 1 มิ.ย. 2557 140410102 ฮภ-8151 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) โรงแรมราชบงกช 07:00 สนามบินสุวรณภูมิ 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10889 2 มิ.ย. 2557 140510066 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับ-ส่ง ผู้อบรม (พนักงาน ริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10890 2 มิ.ย. 2557 140510098 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี รับท่านผช.ผศ.สุมานิการ์ ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:45 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10891 2 มิ.ย. 2557 140510110 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 10:30 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10892 2 มิ.ย. 2557 140530043 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือ) คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 จ.สิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
10893 2 มิ.ย. 2557 140530061 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเรียนภาษาอังกฤษ (ดร.ณปภัช เจริญผล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 ม.อาเซียน จ.ชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10894 2 มิ.ย. 2557 140610001 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี นำเอกสารจัดส่งที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เก๋งสองตอน
10895 2 มิ.ย. 2557 140610002 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล ไปงานสวดศพ วัดออเงิน จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 ไปงานสวดศพ วัดออเงิน จ.ปทุมธานี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10896 2 มิ.ย. 2557 140610003 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ไปงานสวดศพ วัดออเงิน จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 16:30 ไปงานสวดศพ วัดออเงิน จ.ปทุมธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
10897 2 มิ.ย. 2557 140610005 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางสาวเตือนใจ สุตตาชัย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 16:30 วัดออเงิน สายไหม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10898 3 มิ.ย. 2557 140510067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับ-ส่ง ผู้อบรม (บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:30 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10899 3 มิ.ย. 2557 140510077 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน หน้าตึกอธิการบดีใหม่ 08:00 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10900 3 มิ.ย. 2557 140510092 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนามบินดอนเมือง คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 สนามบินดอนเมือง 3 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132