ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
3201 27 ก.ค. 2555 120710507 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ ประชุมวิชา (ท่านสุมานิการ์) หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 จ.สระแก้ว 1 เก๋งสองตอน
3202 27 ก.ค. 2555 120710510 นค-4551(6ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ ร่วมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพย์ยากรน้ำ ครั้งที่ 2 กองกลาง 07:00 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3203 27 ก.ค. 2555 120720032 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมงานศพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เจ้าภาพ) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 16:00 วัดคู้บอน รามอินทรา กม.8 40 รถบัสโดยสาร
3204 27 ก.ค. 2555
ถึง 28 ก.ค. 2555
120730047 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมการจัดทำแบบประเมินนักศึกษาฝึกสอน อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:00 ภูเขางานรีสอร์ท จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3205 28 ก.ค. 2555 120610572 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินการคลัง กองกลาง 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
3206 28 ก.ค. 2555 120620091 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แข่งขันกีฬา กพน. 08:00 ส.ไพร์ม กอล์ฟ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3207 28 ก.ค. 2555 120630105 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนานักศึกษา 07:00 จังหวัดนครนายก 6 นั่งสามตอนแวน
3208 28 ก.ค. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120630106 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อการออกแบบ รายวิชา 10-110-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (Architectural Design 4) **หมายเหตุ จอง3คัน** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 กรุงเทพ-พัทยา จ.ชลบุรี 135 รถบัสโดยสาร
3209 28 ก.ค. 2555 120710601 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เยี่ยมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา 09:00 โรงพยายาลนวมินทร์ 1 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3210 28 ก.ค. 2555 120720020 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอก(ผศ.ดร.กัลยา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:00 บ้านเลขที่ 376/186 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3211 28 ก.ค. 2555 120720021 ญส-3851 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สัมมนาที่สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ บ้านดินโค้งกองกิจการนักศึกษา 09:00 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
3212 28 ก.ค. 2555 120720027 นค-4546(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายพรีเซ็นเตอร์ นักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3213 28 ก.ค. 2555 120720028 นค-4530(10ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ถ่ายพรีเซ็นเตอร์ นักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 08:30 บริเวณมทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3214 28 ก.ค. 2555 120730065 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 อ.ด่านช้าง จังหวัีดสุพรรณบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3215 28 ก.ค. 2555 120730072 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาไปเก็บข้อมูลงานวิจัย อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 06:30 จังหวัดสระแก้ว 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3216 28 ก.ค. 2555 120730073 นค-4551(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา แนะนวสัญจร ร.ร.นครนายกพิทยาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11:00 ร.ร.นครนายกพิทยาคม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3217 28 ก.ค. 2555
ถึง 30 ก.ค. 2555
120730074 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อการออกแบบ รายวิชา 10-110-305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (Architectural Design 4) **หมายเหตุ จอง3คัน** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 กรุงเทพ-พัทยา จ.ชลบุรี 135 รถบัสโดยสาร
3218 28 ก.ค. 2555 120730079 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี 07:00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3219 29 ก.ค. 2555 120610573 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ ฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงินการคลัง รุ่นที่ 5 กองกลาง 07:30 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
3220 29 ก.ค. 2555 120630098 นค-4539(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา รับส่งวิทยากร กพน 07:00 จ.นครนายก 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3221 29 ก.ค. 2555 120710425 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) หอพักนกศึกษา ใน มทร. ธัญบุรี 07:00 ชลบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3222 30 ก.ค. 2555 120610457 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนพร้อมกระเป๋าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
3223 30 ก.ค. 2555 120610459 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาจีนพร้อมกระเป๋าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ 06:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 17 ตู้นั่งสี่ตอน
3224 30 ก.ค. 2555 120610494 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3225 30 ก.ค. 2555 120610594 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมิน JGSEE อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3226 30 ก.ค. 2555 120630079 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง อาจารย์สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3227 30 ก.ค. 2555 120710047 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3228 30 ก.ค. 2555 120710118 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3229 30 ก.ค. 2555 120710247 ญส-3851 สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 08:30 ปากเกร็ด, บางกะปิ, ดุสิต, ห้วยขวาง, ปทุมวัน, หลักสี่, บางพลัด 1 เก๋งสองตอน
3230 30 ก.ค. 2555 120710248 ออ-1597(10ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 08:30 อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ,วิภาวดี,พญาไท,พระราม 6,ราชเทวี,สุขุมวิท 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3231 30 ก.ค. 2555 120710284 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ - ส่ง อาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 07:00 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3232 30 ก.ค. 2555 120710418 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปตรวจประเมินผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 11:30 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพฯ 2 เก๋งสองตอน
3233 30 ก.ค. 2555 120710422 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อไปสัมภาณ์คณบดีและผู้บริหารคณะต่าง ๆ ในการออกอากาศช่อง U 22 RT Channel คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 08:30 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3234 30 ก.ค. 2555 120710434 นค-4539(10ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา เข้าพบคุณจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 9 ชั้น (ตึก 4) 09:00 302 อาคาร เอส แอนด์ เอ ชั้น2 ห้อง2บี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3235 30 ก.ค. 2555 120710530 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองกลาง 08:15 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 2 เก๋งสองตอน
3236 30 ก.ค. 2555 120710531 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแนะแนวที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:50 โรงเรียนหนองเสือ 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3237 30 ก.ค. 2555 120710537 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแนะแนวที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ 12:50 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 7 ตู้นั่งสี่ตอน
3238 30 ก.ค. 2555 120710561 นค-4534(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้รถเพื่อไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09:00 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 2. บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด 3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3239 30 ก.ค. 2555 120710579 นค-4546(10ที่นั่ง) กองคลัง ประชุม V-NET กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3240 30 ก.ค. 2555 120710590 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใต้ถุนตึก) 08:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 นั่งสามตอนแวน
3241 30 ก.ค. 2555 120710600 ภศ-5783(4ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผอ.ประชุม และทำธุรกรรมทางการเงิน สวพ. 08:40 รัตตอุบล ธ.กรุงศรี กรุงไทย ไทยพาณิชย์ 1 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3242 30 ก.ค. 2555
ถึง 31 ก.ค. 2555
120730049 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมคุ้มท่าจีนหม่อมไฉไล จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3243 30 ก.ค. 2555
ถึง 31 ก.ค. 2555
120730050 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอจารย์ด้านงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมคุ้มท่าจีนหม่อมไฉไล จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3244 30 ก.ค. 2555
ถึง 31 ก.ค. 2555
120730051 นค-4549(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย อาคาร 9 ชั้น วิศวฯ รามคำแหง 06:30 โรงแรมคุ้มท่าจีนหม่อมไฉไล จ.นครปฐม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3245 31 ก.ค. 2555 120510089 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารกองทุน กยศ. ตึก สวท 09:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3246 31 ก.ค. 2555 120610495 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3247 31 ก.ค. 2555 120710048 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนคุณธรรมจริยธรรม อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12:30 วัดปัญญานันทาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3248 31 ก.ค. 2555 120710056 ญส-3852 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่งคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 06:00 บางเขน กทม. 2 เก๋งสองตอน
3249 31 ก.ค. 2555 120710059 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.รวมถึงขนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:30 ห้องประชุม รินลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดีใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3250 31 ก.ค. 2555 120710121 นค-4551(6ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมเครือข่ายความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3251 31 ก.ค. 2555 120710135 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา 07:00 พระบรมมหาราชวัง/ สวนจิตรลดา 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3252 31 ก.ค. 2555 120710395 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 06:00 โรงงานตุ๊กตา/โรงงานหวาย ราชบุรี 50 รถบัสโดยสาร
3253 31 ก.ค. 2555 120710440 นค-4543(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงานหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10:00 ศูนย์แสดงสินค้าเมื่องทองธานี 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3254 31 ก.ค. 2555 120710498 นค-4535 (10 ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้รับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเพื่อเข้าร่วมวันสำคัญวันเข้าพรรษา ผู้ประสานงาน นายบุญเหลือ คุ้มวงศ์ 083-117-5491 (โนช) วัดลำกระดาน ต.คลองสามวา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 9 ตู้นั่งสี่ตอน
3255 31 ก.ค. 2555 120710551 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ชาวต่างประเทศ ( หอพักนักศึกษา 11:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3256 31 ก.ค. 2555 120710556 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา หน้าอาคาร สวท. 07:30 วัดหว่านบุญ 10 นั่งสามตอนแวน
3257 31 ก.ค. 2555 120710577 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับช่างแต่งหน้าอาคาร MTI รัชดา 21 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:00 อาคาร MTI รัชดา 21 12 ตู้นั่งสี่ตอน
3258 31 ก.ค. 2555 120710595 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์คณะครุศาสตร์ฯ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วัดพุทธบูชา ทุ่งครุ แขวงบางมด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3259 31 ก.ค. 2555 120710597 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14:00 วัดพุทธบุููชา แขวงบางมด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3260 31 ก.ค. 2555 120710618 กง-3446(4ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งเอกสาร ขอศิลปินแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13:00 หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง 2 นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
3261 31 ก.ค. 2555 120710630 ญส-3851 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 07:30 โรงแรมทวินทาวเวอร์ พระรามหก 1 เก๋งสองตอน
3262 31 ก.ค. 2555 120710640 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซื้อของเตรียมงานบริการวิชาการ อาคารศึกษาศาสตร์1 10:00 ดูโฮม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3263 31 ก.ค. 2555 120710650 ญส-3850 คณะบริหารธุรกิจ ไปประชุมโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 13:00 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
3264 1 ส.ค. 2555 120710065 อร-8846(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. เพื่อจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 12:30 ห้องประชุมรินลอุบล ตึกสำนักงานอธิการบดีใหม่ 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3265 1 ส.ค. 2555 120710289 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ภายในและภายนอกมหาลัย สจส 08:30 ภายในและภายนอกมหาลัย 3 นั่งสองตอนแวน
3266 1 ส.ค. 2555 120710392 40-0786(40ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปการพัฒนางานบุคลากร" ผู้ประสานงาน อ.ปัทมา 08-1400-3272 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง 40 รถบัสโดยสาร
3267 1 ส.ค. 2555 120710411 ญส-3851 กองกฎหมาย ฟังคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๒๔๗๒/๒๕๕๕ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
3268 1 ส.ค. 2555 120710433 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการครูแนะแนว มทร.ธัญบุรี รับรองวิทยากร ศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์ 08:00 บริเวณมทร.ธัญบุรี ,คลอง 10 ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3269 1 ส.ค. 2555 120710448 ญส-3850 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครทุนอบรมรัฐบาลอียิปต์ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ตึกคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมืองเอก 08:10 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หลัก ๔ 1 เก๋งสองตอน
3270 1 ส.ค. 2555 120710604 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ร่วมพิธีถวายเที่ยนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดมูลจินดาราม 15 ตู้นั่งสี่ตอน
3271 1 ส.ค. 2555 120710607 นค-4919(10 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งนักศึกษา ร่วมงานถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดมูลจินดาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3272 1 ส.ค. 2555 120710608 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักศึกษา ถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดมูลจินดาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3273 1 ส.ค. 2555 120710610 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดมูลจินดาราม 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3274 1 ส.ค. 2555 120710611 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่ง นักศึกษา คณาจารย์ร่วมถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 วัดมูลจินดาราม 14 ตู้นั่งสี่ตอน
3275 1 ส.ค. 2555 120710668 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
3276 1 ส.ค. 2555 120710676 นค-4529(8ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปต่อวีซ่า(รถสุนทร) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 08:00 สถานฑูตอังกฤษ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3277 1 ส.ค. 2555 120710684 นค-4546(10ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุม 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3278 1 ส.ค. 2555 120710693 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองประชาสัมพันธ์ อาคารเอสพลานาด อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 08:00 อาคาคเอสพลานาด 1 นั่งสามตอนแวน
3279 1 ส.ค. 2555 120710698 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาอาจารย์แนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 07:00 ห้องประชุมรินรอุบล สำนักงานอธิการบดี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
3280 1 ส.ค. 2555 120710699 นค-4543(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน เดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3281 1 ส.ค. 2555 120710714 นค-4544(10ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปรับวัสดุโครงการ สวนป่าประชานิเวศน์ 09:00 ม.ชมฟ้า คลอง 2 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3282 1 ส.ค. 2555 120710723 นค-4539(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาคณะ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 นนทบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3283 1 ส.ค. 2555 120710725 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใช้ในการพานักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุรับน้องเข้าพบแพทย์ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10:00 โรงพยาบาลธัญบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
3284 1 ส.ค. 2555 120810006 นค-4552(10ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอธิการบดี 13:00 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3285 2 ส.ค. 2555
ถึง 5 ส.ค. 2555
120630095 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชการโครงการรักษ์พื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย: พิทักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา และศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 สิงห์บุรี-ลพบุรี-อยุธยา-สุพรรณบุรี(สถานที่ไป) 47 รถบัสโดยสาร
3286 2 ส.ค. 2555 120630113 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.อบรม รมส.รุ่น 15 กพน. 07:00 จ.สงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3287 2 ส.ค. 2555
ถึง 5 ส.ค. 2555
120710726 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง กองกลาง 08:30 กพส 45 รถบัสโดยสาร
3288 3 ส.ค. 2555 120630114 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปอบรม รมส.รุ่น 15 กพน. 07:00 จ.สงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3289 3 ส.ค. 2555 120710552 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่งชาวต่างประเทศ หอพักนักศึกษา 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 11 ตู้นั่งสี่ตอน
3290 3 ส.ค. 2555 120710553 นค-4546(10ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ รับ-ส่ง ชาวต่างประเทศ หอพักนักศึกษา 13:30 สนามบินสุวรรณภูมิ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3291 4 ส.ค. 2555 120630115 นค-4534(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ไปอบรม รมส.รุ่น 15 กพน. 07:00 จ.สงขลา 2 ตู้นั่งสี่ตอน
3292 4 ส.ค. 2555 120630122 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กพน 07:00 จ.นครนายก 4 นั่งสามตอนแวน
3293 4 ส.ค. 2555 120720031 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับวิทยากรฝึกอบรม ซอยอารีย์ 05:00 จังหวัดกาญจนบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3294 4 ส.ค. 2555 120720034 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปทำพิธีเปิดโครงการอบรม 3D (โครงการนักศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 06:30 วัดท้าวอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
3295 4 ส.ค. 2555 120720038 นค-4554(10 ที่นั่ง) คณะบริหารธุรกิจ ไปรับอาจารย์มาสอบนักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 15:30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ตู้นั่งสี่ตอน
3296 4 ส.ค. 2555 120730080 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ 84 ชุมชน ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดร.สุมนมาลย์ 08-1195-4799 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 07:00 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 8 ตู้นั่งสี่ตอน
3297 4 ส.ค. 2555 120730081 นค-4544(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ 84 ชุมชน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3298 4 ส.ค. 2555 120730082 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ 84 ชุมชน ตำบลอาษา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.สุมนมาลย์ 08-1195-4799 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 ตำบลอาษา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
3299 4 ส.ค. 2555 120830003 ญส-3852 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับวิทยากรโครงการ 84 ชุมชน ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก คณธสื่อสารมวลชน 07:00 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 1 เก๋งสองตอน
3300 4 ส.ค. 2555 120830008 นค-4551(6ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ 84 ชุมชน ต.อาษา อ.บ้าน จ.นครนายก วิศว 9 ชั้น 07:00 อบต. ต.อาษา อ.บ้าน จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132