ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
7801 8 มิ.ย. 2556 130620010 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7802 8 มิ.ย. 2556 130620010 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7803 8 มิ.ย. 2556 130620010 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7804 8 มิ.ย. 2556 130620010 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7805 8 มิ.ย. 2556 130620010 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7806 8 มิ.ย. 2556 130620016 ญส-3850 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปส่ง ผศ.ดร.กฤษณ์ชนน์ ภูมิกิตติพิชญ์ ไป ณ ประเทศเยอรมัน สนามบินสุวรรณภูมิ วิศว 9 ชั้น 20:00 สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เก๋งสองตอน
7807 8 มิ.ย. 2556
ถึง 12 มิ.ย. 2556
130630011 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อม ระบบแอร์ กพส. 08:30 บ.เทอร์โมคอนโทล 1 รถบัสโดยสาร
7808 9 มิ.ย. 2556 130520001 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่, ประชุมเชียร์ , เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริเวณภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 14 นั่งสามตอนแวน
7809 9 มิ.ย. 2556 130620007 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7810 9 มิ.ย. 2556 130620008 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7811 9 มิ.ย. 2556 130620008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7812 9 มิ.ย. 2556 130630014 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) สภาคณาจารย์และข้าราชการ งานเผาศพ ตึกอธิการบดี 06:00 วัดป่าอุดมไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7813 10 มิ.ย. 2556 130210125 ญส-3850 กองกฎหมาย ประสานงานคดีแพ่ง ศาลจังหวัดธัญบุรี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 08:30 ศาลจังหวัดธัญบุรี 2 เก๋งสองตอน
7814 10 มิ.ย. 2556 130310511 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สจส. 08:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7815 10 มิ.ย. 2556 130410012 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7816 10 มิ.ย. 2556 130510225 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 40 รถบัสโดยสาร
7817 10 มิ.ย. 2556 130510227 ญส-3851 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา คณะสถาปัตย์ 08:00 3 เก๋งสองตอน
7818 10 มิ.ย. 2556 130510233 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักงานอธิการบดี ประชุม ตึกอธิการบดี 06:00 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
7819 10 มิ.ย. 2556 130510293 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง งานวัดลำกระดาน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 วัดลำกระดาน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7820 10 มิ.ย. 2556 130510293 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ในการแสดง งานวัดลำกระดาน อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ (ตึก 9 ชั้น) 14:00 วัดลำกระดาน 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7821 10 มิ.ย. 2556 130530098 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 06:00 ม.ราชภัฏสวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7822 10 มิ.ย. 2556 130610028 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช (หลานหลวง) กทม. 3 เก๋งสองตอน
7823 10 มิ.ย. 2556 130610047 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปสำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:20 สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7824 10 มิ.ย. 2556 130620009 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7825 10 มิ.ย. 2556 130620009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง สอ.ใหม่ 15:00 วัดธาตุทอง 30 ตู้นั่งสี่ตอน
7826 10 มิ.ย. 2556 130630001 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 07:00 รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7827 10 มิ.ย. 2556 130630002 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 07:00 รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7828 11 มิ.ย. 2556 130310430 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร สวท. 09:30 ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง กทม. 2 นั่งสามตอนแวน
7829 11 มิ.ย. 2556 130310512 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ภายนอมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 4 นั่งสองตอนแวน
7830 11 มิ.ย. 2556 130510117 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสัมมนา อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมเวียงใต้ ถ.รามบุตรี บางลำภู 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7831 11 มิ.ย. 2556 130510163 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมฟอร์จูน 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7832 11 มิ.ย. 2556
ถึง 12 มิ.ย. 2556
130530076 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ 06:00 เรือนจำราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7833 11 มิ.ย. 2556 130610003 นค-4530(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปคุยเรื่องงานสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 10:00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7834 11 มิ.ย. 2556 130610029 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช (หลานหลวง) กทม. 3 เก๋งสองตอน
7835 11 มิ.ย. 2556 130610045 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:30 ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7836 11 มิ.ย. 2556 130610046 ญส-3850 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม โค้งบ้านดินตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา 08:30 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก 3 เก๋งสองตอน
7837 11 มิ.ย. 2556 130610059 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุ ครัวพวงชมพู 09:00 แมคโคร,ตลาดไทย 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7838 11 มิ.ย. 2556 130610099 ฮภ-8149 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วม โครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปี 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11:30 ล็อบบี้ฮอลล์อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7839 11 มิ.ย. 2556 130610104 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส่งเอกสารสำนักงบประมาณ ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 11:00 สำนักงบประมาณ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7840 11 มิ.ย. 2556 130610112 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำอาจารย์ญี่ปุน ISHIMOTO Kiyoaki ไปกรมแรงงาน จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ติดตาม 1 คน คือ น.ส นภัทร ประจันตะเสน 082-6867413 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 10:00 กรม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7841 11 มิ.ย. 2556 130610126 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สัมมนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12:30 บริษัท ชีโร่ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 ตู้นั่งสี่ตอน
7842 12 มิ.ย. 2556 130310513 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ศูนย์รังสิต ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7843 12 มิ.ย. 2556 130410013 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7844 12 มิ.ย. 2556
ถึง 14 มิ.ย. 2556
130430065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่” สถาบันวิจัยและพัฒนา 13:30 โบตานี บีช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
7845 12 มิ.ย. 2556 130510101 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมนนาที่โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7846 12 มิ.ย. 2556 130510115 ฮภ-8150 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปสัมมนา อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 06:30 โรงแรมเวียงใต้ ถ.รามบุตรี บางลำภู 2 ตู้นั่งสี่ตอน
7847 12 มิ.ย. 2556 130530049 40-0786(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเข้าจัดงานประกวดแพะแห่งชาติ ครั้งที่10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 05:30 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 35 รถบัสโดยสาร
7848 12 มิ.ย. 2556 130530100 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 เก๋งสองตอน
7849 12 มิ.ย. 2556 130530101 อร-8846(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
7850 12 มิ.ย. 2556 130530101 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
7851 12 มิ.ย. 2556 130530101 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
7852 12 มิ.ย. 2556 130530101 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 เก๋งสองตอน
7853 12 มิ.ย. 2556 130530101 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
7854 12 มิ.ย. 2556 130530101 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค. นิติกร สอ.ใหม่ 15:00 จ.เพชรบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
7855 12 มิ.ย. 2556 130610030 ญส-3852 กองพัฒนานักศึกษา อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช (หลานหลวง) กทม. 2 เก๋งสองตอน
7856 12 มิ.ย. 2556 130630003 นค-4527(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 07:00 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7857 12 มิ.ย. 2556 130630004 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 07:00 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7858 13 มิ.ย. 2556 130310431 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร สวท. 08:40 ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง กทม. 2 นั่งสามตอนแวน
7859 13 มิ.ย. 2556 130310514 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร โรงอาหาร สจส. 09:00 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7860 13 มิ.ย. 2556
ถึง 14 มิ.ย. 2556
130430058 40-0786(40ที่นั่ง) สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 07:00 โบตานี บีช รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 40 รถบัสโดยสาร
7861 13 มิ.ย. 2556 130430066 ฮภ-8150 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับ - ส่ง วิทยากร โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่” สถาบันวิจัยและพัฒนา 08:30 โบตานี บีช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3 ตู้นั่งสี่ตอน
7862 13 มิ.ย. 2556 130510102 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมมนาที่ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
7863 13 มิ.ย. 2556 130510195 นค-4530(10ที่นั่ง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนใน ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ บ้านอ.นพรัตน์ แถวพระราม5 บ้านอ.สุวรรณี, อ.สอิ้ง ,อ.วันทนีย์ แถว มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านอาจารย์ประคอง แถวแม็คโคลจรัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพรับ อ.มณฑา 06:00 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ ตึก 9 ชั้น 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7864 13 มิ.ย. 2556 130530090 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 เก๋งสองตอน
7865 13 มิ.ย. 2556 130530103 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
7866 13 มิ.ย. 2556 130530103 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน กพน 08:00 จ.นครนายก 100 ตู้นั่งสี่ตอน
7867 13 มิ.ย. 2556 130610004 นค-4527(10ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เช่น รับ-ส่งผู้อบรมไปภาคไฟฟ้า ขนย้ายเบรคไปที่ภาคไฟฟ้า ซื้ออาหารให้วิทยากร ซื้อของใช้ในงานฝึกอบรม ที่พรธิสาร เคหะคลองหก เป็นต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 08:15 ภาคไฟฟ้า เคหะคลอง พรธิสาร 20 ตู้นั่งสี่ตอน
7868 13 มิ.ย. 2556 130610262 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงานสำนักงานอธิการบดี รามคำแง 06:00 มทร.ธัญบุรี 1 เก๋งสองตอน
7869 13 มิ.ย. 2556
ถึง 14 มิ.ย. 2556
130630012 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน นิติกร สอ.ใหม่ 14:00 จ.เพชรบุรี 45 รถบัสโดยสาร
7870 14 มิ.ย. 2556 130310515 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยฯ สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 2 นั่งสองตอนแวน
7871 14 มิ.ย. 2556 130410014 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7872 14 มิ.ย. 2556 130510103 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล อบรมสัมนนาที่ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานอธิการบดี 06:30 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
7873 14 มิ.ย. 2556 130510169 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน รับชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi Univeirity)ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 10:30 กระทรวงแรงงาน 7 ตู้นั่งสี่ตอน
7874 14 มิ.ย. 2556 130510231 นค-4530(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา พานศ.ไปรับทุนมูลนิธิทิสโก้ หน้าตึก สวท. 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7875 14 มิ.ย. 2556 130510232 นค-4535 (10 ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำผู้นำนักศึกษา สภา,องค์การ,ชมรม เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติและสาธิต "วิทยุุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด" ครั้งที่4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 21 ตู้นั่งสี่ตอน
7876 14 มิ.ย. 2556 130510232 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำผู้นำนักศึกษา สภา,องค์การ,ชมรม เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติและสาธิต "วิทยุุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด" ครั้งที่4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 09:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 21 ตู้นั่งสี่ตอน
7877 14 มิ.ย. 2556 130510237 ฮภ-8149 กองพัฒนานักศึกษา พานศ.ไปรับทุนมูลนิธิทิสโก้ หน้าตึก สวท. 11:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7878 14 มิ.ย. 2556 130510247 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08:00 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
7879 14 มิ.ย. 2556 130610031 ญส-3850 กองพัฒนานักศึกษา อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช (หลานหลวง) กทม. 3 เก๋งสองตอน
7880 14 มิ.ย. 2556 130630057 นค-4527(10ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองกลาง จ.เพชรบุรี (ชะอำ) 08:00 มทร.ธัญบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
7881 15 มิ.ย. 2556 130510064 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนมาฝึกอบรม คณะวิทย์ฯ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7882 15 มิ.ย. 2556 130510065 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนมาฝึกอบรม คณะวิทย์ฯ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7883 15 มิ.ย. 2556 130510235 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา องค์การ สภา ชมรม ไป ม.ราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิต "วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด" ครั้งที่ 4 กพน. 09:00 ราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) 21 ตู้นั่งสี่ตอน
7884 15 มิ.ย. 2556 130510238 นค-4527(10ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อนำนักศึกษาองค์การ สภา ชมรม ไป ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิต "วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คนคิด" คร้้งที่ 4 กพน. 06:00 ม.ราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) 21 ตู้นั่งสี่ตอน
7885 15 มิ.ย. 2556 130520002 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่,ประชุมเชียร์ ,เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริเวณภายใจ-ภายนอกมทร.ธ 14 นั่งสามตอนแวน
7886 15 มิ.ย. 2556
ถึง 17 มิ.ย. 2556
130530053 อร-8846(10ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 07:00 จังหวัดสกลนคร 10 ตู้นั่งสี่ตอน
7887 15 มิ.ย. 2556
ถึง 19 มิ.ย. 2556
130530070 40-0785(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรื 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 45 รถบัสโดยสาร
7888 15 มิ.ย. 2556
ถึง 19 มิ.ย. 2556
130530071 40-0786(40ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 45 รถบัสโดยสาร
7889 15 มิ.ย. 2556
ถึง 19 มิ.ย. 2556
130530072 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3-รถตู้ 01 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7890 15 มิ.ย. 2556
ถึง 19 มิ.ย. 2556
130530073 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3-รถตู้ 02 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7891 15 มิ.ย. 2556
ถึง 19 มิ.ย. 2556
130530074 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3-รถตู้ 03 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7892 16 มิ.ย. 2556 130510066 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนมาฝึกอบรม คณะวิทย์ฯ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7893 16 มิ.ย. 2556 130510067 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเยาวชนมาฝึกอบรม คณะวิทย์ฯ 06:00 บ้านมหาเมฆ 12 ตู้นั่งสี่ตอน
7894 16 มิ.ย. 2556 130520003 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ตรวจการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่,ประชุมเชียร์,เพื่อความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา 08:30 บริเวณภายใน-ภายนอกมทร.ธ 14 นั่งสามตอนแวน
7895 17 มิ.ย. 2556 130310516 พอ-1530(4ที่นั่ง) สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยฯ ธนาคาร สจส. 09:30 มหาวิทยาลัยฯ 3 นั่งสองตอนแวน
7896 17 มิ.ย. 2556 130410016 ภฮ-5308(6ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.ประชุม กพน. 09:00 กรุงเทพฯ 1 นั่งสามตอนแวน
7897 17 มิ.ย. 2556 130530091 ญส-3852 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ-ส่งอาจารย์ไปสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06:30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2 เก๋งสองตอน
7898 17 มิ.ย. 2556
ถึง 20 มิ.ย. 2556
130530107 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง3-รถตู้ 04 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:00 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
7899 17 มิ.ย. 2556 130610056 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์ศิลปาชีพ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
7900 17 มิ.ย. 2556 130610057 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดูงาน อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09:00 ศูนย์ศิลปาชีพ 13 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132