ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
10501 21 มี.ค. 2557 140310106 ญส-3851 กองกฎหมาย ไปรับเอกสารที่สำนักงานอัยการสูงสุด ตึกสำนักงานอธิการบดี 13:00 สำนักงานอัยการสูงสุด สนามหลวง 1 เก๋งสองตอน
10502 21 มี.ค. 2557 140310108 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปดูงานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 11:00 เวิ้งนครเกษม วังบูรพา 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10503 21 มี.ค. 2557 140330025 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปราชบุรีเรือนจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางเขาบิน ราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10504 21 มี.ค. 2557
ถึง 23 มี.ค. 2557
140330029 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน แนะแนวนักศึกษา กพน 06:00 จ.สระบุรี 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10505 22 มี.ค. 2557
ถึง 25 มี.ค. 2557
131230060 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมช่วงล่าง และตรวจเช็คระบบเครื่องนยต์ กองกลาง 08:30 อู่ซ่อม 1 รถบัสโดยสาร
10506 22 มี.ค. 2557
ถึง 23 มี.ค. 2557
140230044 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบุรี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 07:00 ราชบุรี 5 ตู้นั่งสี่ตอน
10507 22 มี.ค. 2557 140330036 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.ลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10508 22 มี.ค. 2557 140330036 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 จ.ลพบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10509 24 มี.ค. 2557 140310034 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมวัฒนธรรมอำเภอ ใต้ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) 07:30 ศาลากลางจังหวัดปทุม 1 เก๋งสองตอน
10510 24 มี.ค. 2557 140310107 ญส-3851 หน่วยตรวจสอบภายใน ใช้ไปโรงแรมเฟิสท์ เพื่อดำเนินการติดต่อเรื่องใบเสร็จค่าห้องพักผู้เข้าอบรม โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ชั้นใต้ดิน สำนักงานอธิการบดี 08:30 โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ 1 เก๋งสองตอน
10511 24 มี.ค. 2557 140310126 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักสหกิจศึกษา ประชุมที่ ม.รังสิต หน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07:30 ม.รังสิต 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10512 24 มี.ค. 2557 140310128 ฮภ-8150 สำนักงานอธิการบดี iับ - ส่ง ขนของ จากตึกอธิาการบดีไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10513 24 มี.ค. 2557 140310136 ญส-3852 กองกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 07:30 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 1 เก๋งสองตอน
10514 24 มี.ค. 2557 140310139 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ไปรับผู้ตรวจประเมิน ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 07:00 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10515 24 มี.ค. 2557 140310143 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมิจกรนรมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เวิ้งนาครเขษม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10516 25 มี.ค. 2557 140310114 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุม "ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการทางสายศิลปะและสร้างสรรค์" คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08:00 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 3 เก๋งสองตอน
10517 25 มี.ค. 2557 140310140 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร รับท่านชุมพล บ้านท่านชุมพล 07:00 มทร.ธัญบุรี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10518 25 มี.ค. 2557 140310142 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เวิ้งนาครเขษม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10519 25 มี.ค. 2557 140310150 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ภูรินทร์) พิพิธภัณท์บัว 07:00 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10520 25 มี.ค. 2557 140310152 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล ไปกรมบัญชีกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปกรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10521 25 มี.ค. 2557 140310155 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี ตึกสำนักงานอธิการบดี 09:00 ไปประกันสังคม จ.ปทุมธานี 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10522 25 มี.ค. 2557 140310159 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10523 25 มี.ค. 2557
ถึง 27 มี.ค. 2557
140330026 ญส-3850 สำนักงานอธิการบดี ประชุมแทนอธิการบดี เครือข่ายบริการวิชาการระดับอุดมศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี 12:00 ม.บูรพา ชลบุรี 1 เก๋งสองตอน
10524 26 มี.ค. 2557 140210117 ญส-3851 กองคลัง ชำระหนี้ สำนักงานอธิการบดี 09:00 ธอส. ธ.ออมสินคลองหลวง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ ศธ. 1 เก๋งสองตอน
10525 26 มี.ค. 2557 140220006 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 16:00 ศูนย์รังสิต 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10526 26 มี.ค. 2557 140220006 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนามบินสุวรรณภูมิ 16:00 ศูนย์รังสิต 24 ตู้นั่งสี่ตอน
10527 26 มี.ค. 2557 140310024 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาดูงานศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดิโอเทปเพื่อการศึกษา รังสิต 25 รถบัสโดยสาร
10528 26 มี.ค. 2557 140310033 40-0785(40ที่นั่ง) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการการออกแบบ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ หน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 09:00 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 40 รถบัสโดยสาร
10529 26 มี.ค. 2557 140310122 ออ-1597(10ที่นั่ง) กองคลัง ไปติดต่อทำพาสปอร์ต ข้างตึกอธิการบดี 06:00 เซ็นทรัล บางนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10530 26 มี.ค. 2557 140310123 ญส-3852 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงาน “STI Talent Mobility Fair” ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07:00 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10531 26 มี.ค. 2557 140310144 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เวิ้งนาครเขษม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10532 26 มี.ค. 2557 140310158 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (แทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10533 26 มี.ค. 2557 140330038 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรือนจำกลางราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 เรือนจำกลางราชบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10534 27 มี.ค. 2557 140130079 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สระบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10535 27 มี.ค. 2557 140130080 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สระบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10536 27 มี.ค. 2557 140210066 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม กองคลัง 06:30 โรงแรมเสนาเพลส ถนนพหลโยธิน ซอย 11 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10537 27 มี.ค. 2557 140210122 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 ภายในมทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10538 27 มี.ค. 2557 140310104 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ฯ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 07:30 รร.ฟอร์จูน กรุงเทพ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
10539 27 มี.ค. 2557 140310127 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองคลัง ทำพาสปอร์ต ข้างตึกอธิการบดี 06:00 เซ็นทรัล บางนา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10540 27 มี.ค. 2557 140310130 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองประชาสัมพันธ์ (รองวิรัช) บ้านพักราชการ ตึก 36 08:00 สกอ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10541 27 มี.ค. 2557 140310145 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เวิ้งนาครเขษม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10542 27 มี.ค. 2557 140330018 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับ ประธานผู้ตรวจประเมิน SAR ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 06:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10543 27 มี.ค. 2557
ถึง 28 มี.ค. 2557
140330039 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 08:00 ม.จุฬาลงกรณ์ 1 เก๋งสองตอน
10544 28 มี.ค. 2557
ถึง 30 มี.ค. 2557
140130005 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สระบุรี 40 รถบัสโดยสาร
10545 28 มี.ค. 2557
ถึง 30 มี.ค. 2557
140130007 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กองพัฒนานักศึกษา 07:00 สระบุรี 45 รถบัสโดยสาร
10546 28 มี.ค. 2557 140210067 ฮภ-8150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม กองคลัง 06:30 โรงแรม เสนาเพลส ถนนพหลโยิน ซอย 11 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10547 28 มี.ค. 2557 140210123 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 ภายใน มทร.ธัญบุรี 4 ตู้นั่งสี่ตอน
10548 28 มี.ค. 2557 140310046 ญส-3850 สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงาน The British Council "BC Connections" Networking Reception for UK and Thailand Education Contact ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17:00 ห้อง M23 ชั้น 23 รร.เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 1 เก๋งสองตอน
10549 28 มี.ค. 2557 140310090 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล ส่งวาระการประชุมที่ ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,มจพ,ม.ศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 09:00 ราม21,แจ้งวัฒนะ,ม.เกษตร,จามจุรีแสควร์,มจพ,ม.ศิลปากร 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10550 28 มี.ค. 2557 140310146 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 07:30 เวิ้งนาครเขษม 13 ตู้นั่งสี่ตอน
10551 28 มี.ค. 2557 140310162 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเอกสารใบเสนอราคา (เครื่องมือสอบเทียบ) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:10 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10552 28 มี.ค. 2557 140310201 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:30 มศว.ประสานมิตร 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10553 28 มี.ค. 2557 140330019 ญส-3852 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปรับ ประธานผู้ตรวจประเมิน SAR ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 06:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 เก๋งสองตอน
10554 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10555 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10556 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10557 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10558 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10559 29 มี.ค. 2557 140330027 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (งานแต่ง) อ.ประสิทธิ์ กพส 05:00 จ.นครปฐม 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10560 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10561 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10562 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10563 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10564 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10565 30 มี.ค. 2557 140330028 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง (วิ่งแทนรถบัส) กองกลาง 08:00 ภานในและภานนอก 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10566 31 มี.ค. 2557 140230066 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 รถบัสโดยสาร
10567 31 มี.ค. 2557 140230066 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 รถบัสโดยสาร
10568 31 มี.ค. 2557 140310089 ญส-3851 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิิ แจ้งวัฒนะ-โรงแรมปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:45 แจ้งวัฒนะ-รร.ปริ๊นตั้น 2 เก๋งสองตอน
10569 31 มี.ค. 2557 140310091 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ราม21-รร.ปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ราม21-รร.ปริ๊นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
10570 31 มี.ค. 2557 140310092 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งทรงคุณวุฒิ ม.เกษตร-โรงแรมปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 ม.เกษตร-รร.ปริ้นตั้น 3 เก๋งสองตอน
10571 31 มี.ค. 2557 140310093 ญส-3852 กองบริหารงานบุคคล ประชุมที่โรงแรมปริ๊นตั้น สำนักงานอธิการบดี 11:00 โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 1 เก๋งสองตอน
10572 1 เม.ย. 2557
ถึง 6 เม.ย. 2557
140230033 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กระบี่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10573 1 เม.ย. 2557
ถึง 6 เม.ย. 2557
140230034 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กระบี่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10574 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230041 40-0785(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธ ประจำปี 2557 วิทยบริการ 08:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10575 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230042 40-0786(40ที่นั่ง) กองพัฒนานักศึกษา สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธ ประจำปี 2557 วิทยบริการ 08:00 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 รถบัสโดยสาร
10576 1 เม.ย. 2557
ถึง 6 เม.ย. 2557
140230049 ฮบ-4131(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะเทคโนเกษตรอบรมสัมมนา ศูนย์รังสิต 06:00 จ.กระบี่ 30 ตู้นั่งสี่ตอน
10577 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230067 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลางนำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 รถบัสโดยสาร
10578 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230067 40-0786(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลางนำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 รถบัสโดยสาร
10579 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230067 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลางนำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10580 1 เม.ย. 2557
ถึง 3 เม.ย. 2557
140230067 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ กองกลางนำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่สิธิโชด 1 ตู้นั่งสี่ตอน
10581 1 เม.ย. 2557 140310129 ฮภ-8151 สำนักงานอธิการบดี รับ - ส่งผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานจัดนิทรรศการภาพพิมพ์สมเด็จพระเทพฯ ตึกสำนักงานอธิการบดี 08:00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 ตู้นั่งสี่ตอน
10582 1 เม.ย. 2557 140310133 ญส-3850 กองบริหารงานบุคคล ไปประชุมคุรุสภา ตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 ไปประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ 4 เก๋งสองตอน
10583 1 เม.ย. 2557 140310209 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน สำนักงานอธิการ ใต้ตึก สอ.ใหม่ 07:30 สาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 เก๋งสองตอน
10584 1 เม.ย. 2557 140310210 ญส-3852 กองคลัง ติดต่อราชการ ข้างตึกอธิการบดี 10:00 กรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10585 2 เม.ย. 2557 140310212 ฮภ-8151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซื้อของในราชการงานแสดง อาคารนาฏศิลปืและดุริยางค์ 09:30 พาหุรัด 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10586 2 เม.ย. 2557 140430001 ญส-3851 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะสถาปัตย คณะสถาปัตย 06:00 จ.ราชบุรี 2 เก๋งสองตอน
10587 3 เม.ย. 2557 140410008 ญส-3850 กองอาคารสถานที่ สำรองงานคณะบริหาร คณะบริหาร 4 07:30 บ.เอ็กซ์เพรสซอฟนืแวกรุป จำกัด 1 เก๋งสองตอน
10588 3 เม.ย. 2557 140410011 ญส-3851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อราชการ กองคลัง 10:00 กระทรวงศึกษาธิการ และกรมบัญชีกลาง 2 เก๋งสองตอน
10589 3 เม.ย. 2557 140410012 ญส-3852 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กบค ข้างตึก สอ.ใหม่ 08:00 รร.sp อเวนิว 1 เก๋งสองตอน
10590 3 เม.ย. 2557 140430004 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กพน(วิ่งแทนรถบัสโดยสาร) จ.อยุธยา 10:00 มทร.ธัญบุรี 80 ตู้นั่งสี่ตอน
10591 4 เม.ย. 2557 140210110 40-0785(40ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ นำรถเข้าซ่อมบำรุง กองกลาง 08:00 อู่ซ่อมบำรุง 1 รถบัสโดยสาร
10592 4 เม.ย. 2557 140310087 ญส-3850 กองกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตึกสำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมฟอร์จูน 3 เก๋งสองตอน
10593 4 เม.ย. 2557 140310208 ญส-3852 กองคลัง สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ตึกอธิการบดี 09:00 สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 1 เก๋งสองตอน
10594 4 เม.ย. 2557 140410001 ญส-3851 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี รับเครื่องมือสอบเทียบที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 09:20 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2 เก๋งสองตอน
10595 4 เม.ย. 2557 140430002 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะ 9 ชั้น 05:00 จ.ร้อยเอด 15 ตู้นั่งสี่ตอน
10596 4 เม.ย. 2557 140430005 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (รร.สาธิตนวัฒกรรม) หน้า รร.สาธิตนวัฒกรรม 06:00 จ.ชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10597 4 เม.ย. 2557 140430005 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะครุศาสตร์ (รร.สาธิตนวัฒกรรม) หน้า รร.สาธิตนวัฒกรรม 06:00 จ.ชลบุรี 6 ตู้นั่งสี่ตอน
10598 5 เม.ย. 2557 140330030 ฮบ-4133(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 05:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
10599 5 เม.ย. 2557 140330030 ฮบ-4132(14ที่นั่ง) กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 05:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
10600 5 เม.ย. 2557 140330030 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 9 ชั้น 05:00 จ.ชลบุรี 70 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132